ื‘ืกโ€™ื“
Golders Green Beth Hamedrash

Judge M Zimmels' Daily Mishna Shiur

PlayDownload

Eruvin Perek 2 Mishna 6

Tue, 10/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 5c

Mon, 09/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 5b

Sun, 08/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 5a

Handouts: 1

Fri, 06/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 4

Thu, 05/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 3

Wed, 04/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 2

Tue, 03/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 1b

Mon, 02/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 2 Mishna 1a

Sun, 01/11/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 10b

Fri, 30/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 10a

Thu, 29/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 9

Wed, 28/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 8

Tue, 27/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 7

Mon, 26/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 6

Sun, 25/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 5

Fri, 23/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 3 and 4

Thu, 22/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 2b

Wed, 21/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 2a

Tue, 20/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 1b

Mon, 19/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Eruvin Perek 1 Mishna 1a

Sun, 18/10/2015

Play the mp3 file

Download the file

Each link contains a zip package comprising one or more Perokim

 • Brochos 1 2 3
 • Pe'oh 1 2
 • Demai 1 2
 • Kilayim 1 2 3
 • Sheviis 1 2 3 4 5
 • Terumos 1 2 3
 • Maasros
 • Maaser Shaini
 • Challoh 1 2
 • Orloh 1 2
 • Bikurim 1 2

 • Shabbos 1 2 3 4
 • Eruvin
 • Pesachim
 • Shekalim
 • Yoma
 • Sukka
 • Beitza
 • Rosh Hashana
 • Taanis
 • Megilla
 • Moed Katan
 • Chagiga
 • Yevamos
 • Kesubos
 • Nedarim
 • Nazir
 • Sotah
 • Gittin
 • Kiddushin
 • Baba Kama
 • Baba Metzia
 • Baba Basra
 • Sanhedrin
 • Makkos
 • Shevuos
 • Edios
 • Avodah Zara
 • Avos
 • Horias
 • Zevochim 1 2 3
 • Menachos 1 2
 • Chullin 1 2 3 4
 • Bechoros 1 2
 • Erchin 1 2
 • Temuroh 1
 • Kerisos 1 2
 • Meiloh 1 2
 • Tomid 1 2
 • Midos 1 2 3
 • Kinim 1 2
 • Keilim 1 2 3 4 5 6
 • Oholos 1 2 3
 • Nego'im 1 2 3
 • Poroh 1 2 3
 • Taharos 1 2 3
 • Mikvaos 1 2 3
 • Niddah 1 2 3
 • Machshirin 1 2
 • Zovim 1 2
 • Tevul Yom 1
 • Yodayim 1
 • Uktzin 1