בס’ד
Golders Green Beth Hamedrash
Ready for the Yomin Noro’im